Purpose

      11

 

Purpose for students

1.Students can understand  computer design.
2.To make students, of all ages, know more about  Computers which are used in our daily lives.
3.Students can use Knowledge about computers everyday life.
4.students can use design in the workshop and study in the classroom.

Benefits of Website

For student

– To learn more about the computer and  use in teaching.

จุดมุ่งหมาย

1.นักเรียนสามารถรู้จักและเข้าใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
2.ทำให้นักเรียนและกลุ่มบุคคลทุกเพศทุกวัยสามารถรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมมากขึ้น ซึ่งใช้กันมากในชีวิตประจำวัน
3.นักเรียนสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันได้
4.นักเรียนสามารถใช้ในการออกแบบในการสร้างชิ้นงานและการเรียนการสอนในห้องเรียน

ประโยชน์สำหรับเว็บไซต์

สำหรับนักเรียน

– เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และใช้ในการเรียนการสอน

15 responses to “Purpose

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s